KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ

AYDINLATMA METNİ

……………………………………. (“MEDYA REFLEKS”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede yasal mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
 2.  

Kişisel verileriniz MEDYA REFLEKS tarafından düzenlenen etkinlik ve seyahatlere katılımın sağlanması amacıyla ve MEDYA REFLEKS’ın faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, MEDYA REFLEKS tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz
 • İletişim Bilgileriniz
 • Banka Hesap Bilgileriniz
 • Sağlık Bilgileriniz
 • bosphorusstore.com e posta adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz özel verileriniz ve sair genel kişisel verileriniz.

OSGB tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Özel Eğitim hizmetleri
 • İlgili mevzuat uyarınca ilgili Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Alınan Açık Rızaya dayalı olarak ikili sözleşmelerin yapılmış olduğu ve hizmet vermekte olduğumuz özel kurum ve kuruluşlar ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • İç işleyişimiz ile günlük operasyonlarımızın planlanması ve yönetilmesi.
 • Memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, MEDYA REFLEKS’a ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla MEDYA REFLEKS tarafından ikili sözleşmeler kapsamında hizmet verilen şirketler ile, ilgili bakanlıklar ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve MEDYA REFLEKS’ın faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda MEDYA REFLEKS akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat gereği toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız 

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 1. Veri Güvenliği 

MEDYA REFLEKS, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 1. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, bosphorusstore.com  web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • 1-İMÇ 6.BLOK NO: 6404 UNKAPANI  adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • 2-Noter kanalıyla gönderebilir
 • 3-MEDYA REFLEKS’a hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli eimza ile imzalayarak altinboynuskl@gmail.com e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, MEDYA REFLEKS web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Close
Sign in
Close
Sepet (0)

Sepetinizde ürün bulunmuyor. Sepetinizde ürün bulunmuyor.


Language